گفتگوی شنیدنی با مهندس بهرامی

مهندس بهرامی : مردم حقایق انتخابات را دیدند و می دانند